A Magyar Fájdalom-szobor Debrecenben / Mihályi Molnár László mondott beszédet

Akinek nem fáj, az nem érzi, s aki nem érzi, az nem is érti, hogy miért vagyunk mi itt!

Tisztelt emlékező gyülekezet! Kedves sorstársak, debreceniek!

Megható számomra Debrecenben állnom, ahol Kossuthot kormányzóvá választották, deklarálva ezzel is 1849-ben a magyar függetlenséget. Sok jó helye ez is a világnak. Én arról a vidékről érkeztem, a Bódva mentéről, ahol a Magyar hiszekegy írója Sziklay Szeréna született, ezt az üzenetet is szeretném önökkel megosztani.

Vannak a világban olyan térségek, mint például a Kárpát-medence, amelyet különös kegyelemmel jelölt és áldott meg a Mindenség Ura, Istene, hogy benne az élet lelki gazdagságban kiteljesedhessék.

És vannak szent helyek, mint Csíksomlyó, ahol a tévelygő ember utat és célt találhat, a kóborló lélek megvilágosodhat, ahonnan az eltévedt bárány megtérhet, hazatalálhat, megláthatja és szeretetébe fogadhatja testvéreit, újra felismerheti felnevelő édesanyját. Főleg, ha erőszakkal szakították el tőle gonosz mostohák! Mindenki tanulhat általa, másként találhat önmagára, valódi értékeire, és szebben, jobban, tisztábban és hitelesebben láthatja utána a világot. Legyen az egyszerű halandó vagy őszentsége, a pápa.

Az előző napokban Csíksomlyóban jártam, még mindig a hatása alatt élek, mint mindig, valahányszor megteszem ezt az utat. Tisztábban, hitelesebben, mélyebben, reményteljesebben hiszem, hogy velünk az Isten ! És népünk évezredes keresztútjának célja és üzenete van: feltámadás és megmaradás!  Ezért is hiszem, tudom és vallom, hogy a trianoni ítélet, amit sunyi haszonlesők terveztek el, félrevezetett bírákkal döntöttek el, és parancsszóra nevelt végrehajtókkal végeztettek el. Mindezt csupán megtisztulásunkra és megerősödésünkre mérte ránk a Mindenható. Mert akikre nagy feladatokat bíz, azokra nagy terheket is rak. És ezért nem jöhet létre összefogás és egység a nemzet megtérése és megtisztulása nélkül. A nemes bor és az erős acél is előbb megszabadul a salaktól, hogy küldetését betölthesse.  És megtérni soha nem késő, amíg itt vagyunk.

Mert az Istennek célja van velünk! Az ő feltétlen elfogadása, valamint napja és neve tiszteletének parancsolata után a tízparancsolatban szüleink tiszteletére,  vagyis véreink  s általuk hagyományaink, kultúránk, nyelvünk megbecsülését várja el tőlünk elsősorban: „Tiszteld atyádat és anyádat!” Mi magyarként lettünk keresztények, és keresztényként maradtunk meg magyarnak, embernek, európainak. Ezek alapértékek: nem szélsőség és nem fajelmélet, hanem megtartó emberség és szeretet, család- és nemzetvédelem!

A probléma tehát nem velünk van, hanem azokkal, akik mindezt megkérdőjelezik!

Nekünk nem megosztottságból kell közösséget teremtenünk, mert nem megosztottak, hanem csak legfeljebb néha idegen szándékból  összezavartak, összeugrasztottak, sötétségben és ködben tévelygők vagyunk. Mert vannak idegen lelkű bajkeverők, akikkel többé soha nem kellene közösködnünk, amíg be nem ismerik vétkeiket és nem térnek az emberség, az emberi értékek természetes útjára. Ha nem teszik, akkor nem kár a veszteségért, csak magukat hibáztathatják kárhozatukért. De nem engedhetjük meg, hogy bármikor is beleszólhassanak népünk életébe pénzükkel, hazugságaikkal vagy elkápráztató ígéreteikkel.

Van egy jelentős félrevezetett tömeg is, amely a csábítások, ígéretek és kísértések csapdájába tévedt, megfeledkezve emberi küldetéséről, magyar testvéreiről, az apai és anyai otthonról, családról, hagyományról, nyelvről és kultúráról. Ezek, akik már gyermekkoruktól elveszettnek, kisemmizettnek és kitagadottnak érzik magukat, mert nem kaptak igaz útmutatást, csak mediális maszlagot vagy hazug történelmet,  akikről már József Attila is döbbenetesen kegyetlen látleletet készített: az apátlan, anyátlan, istentelen és hazátlan, szerető társ és szeretet nélküli, még a legtermészetesebb biológiai létében és nemében is veszélyeztetett húszévesek nemzedéke, akiknek a felkínált tiszta szívét, ha nem vesszük őket észre, nem adunk nekik esélyt a közösségünkben, akkor a Sátán karmai közé kerülnek (anyagi hajsza, becstelen élet, bűnözés, önpusztító mámorba és kábulatba menekülés). És a társadalom gondjai, bajai azzal nem oldódnak meg, ha a bűnözőket elzárják vagy felakasztják. Nyomukban csak szaporodnak a bajok, és pusztuláshoz vezet a hazugságra épített társadalom gondatlansága, elszabadultsága és otthontalansága. És akkor valóban halált hozó füvek teremnek a sírokon…

Erre a megtévesztett ifjúságra, tévelygő és értékeit vesztett vagy vesztő tömegre kell, kellene jobban odafigyelnünk és vigyáznunk, mielőtt végleg a báránybőrben tetszelgő ordas farkasok áldozataivá válnának! Fizikai és lelki értelemben egyaránt.  Mert ők a jövendő magyar népe!

A XX. század az egységes világképet megtartó istenhit tagadásának és megtagadtatásának az évszázada volt, ami azzal járt, hogy az emberek ezáltal önmaguk emberi arcát vetették el vagy tagadták meg. Egy ilyen világban az anyagi önzés, a haszonelvű gátlástalanság lett az úr, amely eltapos és szétmorzsol emberi lelkeket, családokat, közösségeket, nemzeteket, népeket és országokat is. A két világháborút és a több száz helyi háborút is a haszonélvező pénzvilág mozgatói tervezték el, amelynek táptalaját a materialista és liberális, majd kommunista és fasiszta istentagadással készítették elő. Amelyekhez mindig találtak bedobható koncot a marakodásra (legyen az faji, vallási, nemzeti, területi vagy kitalált ellentét). És találtak (vagy szerveztek) összeugrasztható hatalmakat, kormányokat vagy érdekcsoportokat, amelyek ilyenkor magas kamatra vesznek fel hiteleket (kitől is?) a fegyvervásárláshoz (kiknek a gyáraiból?).  Csak nézzük meg, ki húzott belőle hasznot, és kövessük a pénz útját. És mindig találnak (vagy csinálnak) jó ürügynek számítható követelőző szélhámosokat, akik szeretnek beülni mások helyére, vagyonába, házába, elfoglalni mások földjét, országát, akik majd a megkapott ajándékért cserébe bábkormányaik élén örökös hálára kötelezve alázatos és feltétlen kiszolgálói és kamatfizetői lesznek a pénzvilág mikulásainak.  Nem másért, hanem ezért kellett előre eltervezett módon rossz és gonosz hírét kelteni a nyugati világban Magyarországnak és a magyar kormánynak, hogy később indokoltnak láttassák a megbüntetését. És mintha a kis népek önrendelkezési jogát támogatnák, de valójában véres hentesek módjára befektetési gazdasági területekre osztották el a Szent Korona Országának kétharmadát. Nem volt szó sem önrendelkezésről, mert színmagyar tömböket csatoltak el megkérdezés nélkül, sem történelmi jogokról, mert akkor figyelembe kellet volna venni, hogy 1849-ben a „művelt nyugat” közreműködésével vagy hallgatólagos beleegyezésével a Habsburgok felszámolták a Magyar Királyság önállóságát és függetlenségét. Csakis a gazdasági és katonai stratégiai szempontokat, nyersanyagot, ásványi kincseket, termőterületet, gyárakat, vasutakat, közlekedési gócpontokat vettek figyelembe – mindezt a maradékország rovására, amit ezzel halálra is ítéltek, mint egy cserbenhagyásos gázolás áldozatát, hogy elvérezzen…

A legnagyobb bűnünk rosszakaróink szemében az, hogy nem pusztultunk bele! S  legfeljebb három millió koldus, de nem 10 millió halott volt az ára.  A jellemtelen rablónépek  máig örvendeznek a magyar föld hasznának és a magyar rabszolgák munkájának. Amikor lenéznek bennünket, magukat veszejtik el, amikor gyaláznak, akkor önmagukat minősítik.

Pedig ezek a kisstílű tolvajok is csak áldozatok, mert csupán lépre csalt  cselédek a nagy rablóvezérek markában. Viszont elhitették velük, és végül ők is önmagukkal, hogy az megszerzett konc révén valakikké lettek: ezért olyan magabiztosak, gőgösek, önteltek, beképzeltek és gátlástalanok, mert abban a megtévesztésben élnek, hogy övék az ország, a hatalom és a dicsőség, és hogy ezért betilthatnak zászlót, himnuszt, nyelvet, vallást, hitet, történelmet. Elvehetnek templomot, temetőt, iskolát!  Azt képzelik, ha átírják a történelemkönyveket, azzal átírják a történelmet is.  Azt gondolják, ha a Pokolra kiírják, hogy Menyország, attól minden szépre és jóra fordul. Olyanok ők, mint az ügyefogyott biciklitolvaj, ha átfesti a lopott holmit, átírja a gyártási számot és ő ül rajta, akkor az már az övé, és soha senki nem követelheti azt vissza, mert a nagykutyáktól kapta. Ezért áldozatok ők is, mert a sötétségben csak azt látják, amit pislákoló szellemi mécsesük meg tud világítani, de amikor eljön a teljes megvilágosodás, attól majd megvakulnak, s örök sötétség borul emlékezetükre, mint oly sok hódítóval is  megtörtént már ezen a tájon. Mennyi nép járt már ezen a területen az elmúlt másfél ezer évben, de csak a mi maradtunk meg tartósan és folyamatosan,  hol kisebb, hol nagyobb teret belakva.

Megmaradtunk, mert mi itthon vagyunk, mert ez az isteni örökségként kijelölt otthonunk, hazánk: a bölcsőtől a sírig.  Amit rendületlen hittel és hűséggel védünk és őrzünk.

Hiába neveztek ki minket bűnbaknak már a háború előtt a nagyhatalmak, és hiába ásták meg aljas indokkal Magyarország sírját, mégis nekünk kell majd végignéznünk az ő temetésüket.  Mert hol van már a gőgös angol gyarmatbirodalom,  hová tűnt a francia nemzet büszkesége, mivé lett a felmagasztalt amerikai demokrácia hitele?! Eltűnt, elkopott, korrumpálódott,  elkutyult ! És hol vannak a tatár, oszmán, osztrák, német és szovjet hódító seregek immár?  Így kell eltűnnie a megnyomorító román, szerb, cseh és ukrán megszállás nyomainak is!

Eddig minden önkényes hatalom belebukott a győzelmébe, mert megtagadták az alázatot és az isteni rendet, és önmagukat akarták a világ urává tenni. Pedig emberi erővel istenné nem lehet senki, de isteni erővel emberré lehetünk, csak hinnünk és akarnunk kell.  Népünk számára mindig ez mutatott kiutat. Zrínyi is ezt hirdette, Rákóczi is ezt tűzte zászlajára a hazáért és szabadságért vívott küzdelemben.

Az összetartozás, az együvé tartozás, a valahová és valakikhez  tartozás érzése egészségvédő tényező is, erősíti az ellenálló képességet, ezért lenne kívánatos népünk lelki egészségét és EGÉSZ-SÉGÉT minél hatékonyabban táplálnunk. Ehhez meg kell tisztulnunk lélekben is. Meg kell szabadulnunk az idegen lekű megtévesztő és megosztó fogalmaktól is! És mindjárt könnyebb lesz! Mert nincs sem baloldal, sem jobboldal! Ezt az ostoba politológiai csőbehúzást olyanok találták ki egy párizsi nagypáholyban, akik ezzel akarták megvezetni, kisemmizni és lelke velejéig uralni a francia népet. Ez jó kétszáz év alatt olyan jól sikerült, hogy lassan immár francia nemzetről nem is beszélhetünk, mert ebben az agyalágyultságban elvesztették szellemi immunitásukat, nemzeti védekező képességüket.  És a nemzetvédelmet jelentő nacionalizmus szót megbélyegzőleg használják a más nemzetet és népet gyűlölő soviniszta kifejezés helyett.  Nem minden aljas szándékot nélküli ez a fogalomzavar. Immár a keresztény, a férfi és nő, a család és nemzet szó is tilalmi vagy kerülendő szavak közé kerül. És Európa cinkos módon hallgat, behódol ismét ugyanazon  falánk, mohó és gátlástalan gengsztereknek, akik Trianont is eltervezték.

Nincs sem jobb-  sem baloldali emberi vagy politikai értékrend ! Mert az emberi    értékeket       és emberi viszonyokat nem lehet horizontálisan, vagyis vízszintesen megítélnünk,  mint valami tápláló humuszt vagy a kiterített halottat. Az emberi értékrend úgy rendeződik, ahogy a költői kép pontosan mutatja: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”  Ettől teljes az emberi lét !  Tehát függőlegesen: a Pokol mélységes bugyrai és az Ég magassága között bennünk vannak a létrafokok. És az értékelésnél nem csak az számít, hogy melyik fokán állunk éppen, hanem főleg az, hogy merre, milyen irányban nézünk és  haladunk. Fölfelé az isteni rend,  a mérték, szeretet és emberség irányába. Vagy pedig lefelé a sátáni gonoszság, önzés, képmutatás, csalás, harácsolás, hatalomvágy, gőg és beképzeltség, telhetetlenség, becstelenség és kárhozat felé.  Nem az a kérdés leginkább, hogy hol állunk, mert az lehet mások döntésének az eredménye is, hanem az, hogy mi a célunk, merre haladunk, merre nézünk, milyen értékek fontosak számunkra !!!!  Mert a legnagyobb mélységből is van kilábalás, van megtérés, elérhető az üdvösség, ha nyitott, tiszta szívvel és lélekkel, szerető emberséggel, jószándékkal, elszántsággal és kitartó akarattal vágunk neki.  De a legmagasabb fokról is mélységbe zuhanhat, akit elvakít a pénz, a hatalom, a rang és a semmittevés,  és akit a múlandó anyagi világ elcsábít, rabul ejt, elkápráztat, magával ragad.

Ha ezeket meglátva, ilyen szemmel nézzük a társadalmat, népünket, akkor talán több testvérre és kevesebb ellenségre találunk népünk soraiban. Akkor mindjárt könnyeb az együttműködés, az egymásra találás és összefogás.

Ha egyre többen ismerjük fel, hogy álmaink és céljaink közösek, mert valóban értékesek, akkor ezek megvalósulása is reményteljesebb.  Amikor harangszót hallunk, az jelenthet halált és temetőt, de jelezhet feltámadást is. Mi vajon milyen reménységgel állhatunk meg itt a 99. évfordulón?

Amikor Trianonra és szétszakítottságunkra emlékezünk, akkor  fel kell ismernünk minden akadályt, ami elválaszt, elfordít vagy eltakar egymástól. Hogy közös erővel kimondhassuk, kérjük, követeljük, az igazságosság és méltányos elbírálás alapján a hazugságok és igazságtalanságok felülvizsgálatát,  s az erkölcsi jóvátétel (az igazság deklarálása) után az egyéb kártételek után járó kárrendezést!!!!

Miért vagyok most itt a Felvidékről? Hogy elmondjam: 100 év óta gonosz mostohák karjaiba löktek minket a pénzvilág kerítői, de mi nem mondtunk le arról, hogy visszatérjünk édesanyánk kebelére. Mert mindenkinek csak egy édesanyja van, s tudjuk, hogy él, visszavár minket minden égtáj felől hogy egy test és egy lélekként lehessünk magyarok Magyarországon, a Szent Korona Országában. Ennek egyetlen útja a bűnös szerződések felmutatása, a határok  eltörlése, az önrendelkezési jog teljes megadása.

Nem elutazással vagy elköltözéssel szeretnénk visszakerülni eredendő alanyi jogainkba, hanem területtel együtt. És mi tudjuk: édesanyánk vár és szeret minket! Mi is hazára, otthonra, gyermekeit szerető és gondoskodó édesanyára vágyunk szülőföldünkön!  Ami nem bűn, hanem az emberi lét legtermészetesebb vágya. „Mert nem vagyunk árvák, van Édesanyánk!” És velünk az Isten!

Bátran mondhatjuk tehát:

Igazságot Magyarországnak!

És igazságot Európának!

Elvárjuk Európától, hogy hajoljon meg a magyar nemzet nagysága előtt! Tartoznak nekünk ennyivel ! Már a déli harangszó is elmondhatja, hogy miért!

Pozsony, Komárom, Kassa, Beregszász, Munkács, Ungvár, Nagyvárad, Kolozsvár, Csíkszereda, Arad, Zenta, Szabadka, Lendva és még sok száz magyar város és térsége várja a keresztút és keresztrefeszítés után a Feltámadást!

99 év múltán eljött az idő, hogy VESSZEN TRIANON !

(emlékbeszéd Debrecenben a Magyar Fájdalom szobránál 2019 június 3-án)

Mihályi Molnár László

Elhangzott Debrecenben, 2019. június 3-án, a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület által szervezett Trianon-emléknapi rendezvényen