Vélemény:

A megbélyegzés és fogalmi zavarkeltés kórképéhez
(vagyis kik és miért használják szándékosan a sovinizmus helyett a nacionalizmus kifejezést)

Náci, fasiszta – oly könnyen odavágják anélkül, hogy tudnák, mit is jelent, mi a valódi értelme a szónak, fogalomnak.

Aztán gyorsan felállítják az analógiát, hogy a háborúért, népirtásért a nacionalizmus a felelős. Vagyis még egyszerűbben a NÁCI! Tehát aki nacionalista, az máris tömeggyilkos….

Pedig a közösséget, nemzetet, családot féltő nacionalizmusnak annyi köze van a népirtáshoz, mint a szerelemnek a beteges birtoklási vágytól fűtött féltékenységből elkövetett gyilkossághoz.

A nácizmus, a náci bélyegként való használata egy szándékosan kicsorbított fogalomhasználatból ered: mivel Hitler pártja magát nemzeti-szocialistának nevezte. Pedig egy önző, szerzési, hatalmi és birtoklási vággyal gerjesztett sovinizmus volt. Szociális jólétet csak a kiválasztott németeknek akart úgy, hogy másoktól veszi el. Ahogyan évszázadokig az angol, francia vagy spanyol gyarmatosítók is csinálták a leigázott népekkel. Ebből van gazdagságuk, amivel ma is büszkélkednek, de a civilizálás címszó alatt elkövetett rombolás eredményét, a leigázott népek Európába áramlását ránk is hárítanák, hogy legalább ebből vegyük ki részünk, ha már a haszonból nem jutott…

A nacionalizmus alapja a szeretet, a sovinizmusé az önzés, a gőg és a gyűlölet (birtoklás, szerzés, hatalmaskodás mások fölött).

A nemzeti szocializmust letiltják, betiltják, gyűlöletessé bélyegzik, de a szocializmust elfogadják. A nacionalistát kirekesztik, a keresztény-szocialistát megtűrik,  a szocialistát támogatják! Bár mindegyik kifejezés alapjelentése mögött jószándék rejlik, de ha nem a krisztusi szeretet, hanem az anyagias (materialista) önzés mozgatja a megvalósulását, akkor ez csupán megtévesztő látszat. Tehát ezt nem nacionalistának, hanem sovinisztának, nem kereszténynek, hanem bigottságnak, nem szocializmusnak, hanem fasizmusnak vagy kommunizmusnak kell nevezni  (mindkettő szocialistának tartja magát, mint ahogy régen együtt is indultak Mussoliniék Leninnel, Marx pedig a sátánistákkal).  De a világhódító és magukat istennek képzelő diktátorok persze azt is tudják, hogy a tömegeket olyan maszlaggal kell etetni, ami ízlik nekik, amire éppen vágynak, s amikor föléjük kerekednek, már úgyis mindegy, hogy mit gondol róluk ez a saját választásával önbecsülésében is megalázott tömeg. Az önkényuralom nem ismer lelkiismeret-furdalást.

Persze a nacionalista vagy a náci megbélyegzés mögött manapság már egyáltalán nem az értékrendi besorolás szándéka húzódik, hanem a gyűlöletből fakadó kirekesztésé, hogy a bélyeghez máris hozzárendeljék a hitleri idők haláltáborait. Egyenesen Auschwitzot! – Mintha csupán ott követtek volna el az emberek tömegei ellen szörnyűségeket!  Nem Katynt vagy Szibériát emlegetik, nem Hirosima vagy Drezda ártatlan százezreit, nem a törökök által lemészárolt egymillió örményt, esetleg a 10 perc alatt 10 ezer civil áldozatot követelő elsüllyesztett Wilhelm G menekülthajót, és nem is az amerikai őshonos indiánok számára létrehozott táborokat vagy az angolok lágereit a dél-afrikai holland telepes családok  kiirtására, ahol pl. W. Churchill is segédkezett katonaként, de róla senki nem mondja, hogy náci… és Sztálint vagy Lenint sem nevezik annak, pedig egész népcsoportokat tüntettek el, például a krími tatárokat, akiknek kiirtását még Kun Béla kezdte el, majd Sztálin a „humánus” deportálásra adott parancsot,  hogy a „szállítmány”  fele útközben halt éhen, fagyott meg… . odaveszett. Ez nem nácizmus, hanem „az események járulékos vesztesége” !  Már ez a cinizmus is vérlázító…

Valójában azok az igazán veszedelmes kirekesztő és magukat felsőbbrendűnek gondoló (sőt hirdető) elemek, akik ilyen módon bélyegeznek.  S mivel magatartásuk és világképük alig összeegyeztethető az emberi alapértékekkel, ezért politikai és gazdasági befolyásukat használják fel arra, hogy a számukra nem kívánatos jelenségeket elhallgattassák, megnyomorítsák vagy likvidálják. Ebben elsőrendű módszerük az erkölcsi  hagyomány és rend felbomlasztása, az ifjúság félrevezetése hamis jelszavakkal, példaképekkel, silány kultúrával, hazug történelemmel és az anyagias életszemlélet vágyainak táplálásával. Erre összpontosul a sajtójuk, reklámhadjáratuk, műsorpolitikájuk, a felvásárolt politikai pártok kampánya is. S ha jól utánajárunk, akkor látnunk kell, hogy ez az EU-nak nevezett hatalmas gazdasági érdekszövetség is a befolyásuk alatt áll, hogy  először jellemtelenné, aztán hit és nemzeti hovatartozás nélküli jellegtelen és színtelen tömeggé tegyék az egész térséget, és közben azt hazudják, hogy ez a sokszínűség, és még egy szivárványos zászlót is van képük hozzá lobogtatni! Eddig, és ne tovább!

A  társadalom még normális része (a hagyományos társadalom)  háborog, kesereg, kiábrándul vagy fejjel mehet a falnak.  Család, nemzet, hit, vallás – csupa olyan szó, amit már kezdenek egyre óvatosabban kiejteni vagy megvallani az emberek (mint a pánszláv és bolsevista időszakban a felvidéki magyarok a magyarságukat vagy keresztény hitüket), mert máris megbélyegzettek és kirekesztettek lesznek … Elég egy dörgedelmes kiszólás az Új Szóban, Pátriában vagy a Paramételyen: „náci”, „nacionalista”. És egyre gyakrabban! Mert a Sátán így nyilatkozik meg!  Nekünk viszont nincs mit szégyenkeznünk, mert ha ezek szidalmaznak, akkor helyes úton járunk, de számunkra az evilági életünket is pokollá szeretnék tenni. Hát nem!

Ha nem félünk és nem ijedünk meg tőlük,  akkor soha nem lesz fölöttünk hatalmuk!

Mihályi Molnár László