Illusztrációs kép: torvenytar.sk

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK!!!

A Magyar Polgári Kör, a HVIM és a Somorja Hangja civilszervezetek, magyar nyelvhasználati jogaink előmozdítása érdekében a mellékelt 5 nyomtatványt bocsájtják rendelkezésre a nevüket magyar nyelven felvállalni kívánók számára.

Mellékletben 5, a magyar névhasználatot szolgáló, mára már letesztelt beadványmintát terjesztenek nyilvános használatra az érdeklődőknek.

A születési anyakönyvi kivonatokat a kérvényező születési anyakönyvi kivonatát bejegyző anyakönyvi hivatalnál, a házassági anyakönyvi kivonatát pedig a házasságát bejegyző anyakönyvi hivatalnál kell kérvényezni személyesen, vagy postai küldeményben. A postai úton beadott kérelmekkel kiküszöbölhető némely hivatalnokok arroganciájával történő szembesülés, valamint elkerülhető megalázó akadékoskodásuk, mellébeszélésük és nem akarásuk.

Az anyakönyvi hivatalok helyi illetőségét az alábbi jegyzékben lehet kikeresni:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2001/529/20030115_2694874-2.pdf

Az anyakönyvi hivatalok címeit pedig itt lehet megtalálni: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/5836a60f-2d10-43d9-8111-3550b05176a8/Matriky_SR.pdf?MOD=AJPERES

A mellékelt mintabeadványok a következők:

  1. Az első a nők születési családnevének (lánykori nevének) egyszerű szlovák nyelvű nőinévképző nélküli megváltoztatására (ovátalanítására) használható a születési anyakönyvi kivonatban. (letöltés: PDF-ben, illetve Word-fájlban)
  2. A második az utónév (keresztnév) magyarul történő átírásához alkalmazható a születési anyakönyvi kivonatban az olyan személy részére, akinek 1993. december 31-e előtt az utóneve nem az anyanyelvén volt bejegyezve az anyakönyvben, hanem annak szlovák megfelelőjét tüntették fel. (letöltés: PDF-ben, illetve Word-fájlban)
  3. A harmadik a nők házasságban felvett családnevének (férjezett családnevének) egyszerű szlovák nyelvű nőinévképző nélküli megváltoztatására (ovátalanítására) használható a házassági anyakönyvi kivonatban. (letöltés: PDF-ben, illetve Word-fájlban)
  4. A negyedik nyomtatvány a (javarészt 1945 és 1989 között) szándékosan szlávossá csúfított családnevek kijavíttatására szolgál (pl. Farkasból Farkaš, Kocsisból Kočiš, Magyaricsból Maďarič, Mészárosból Mésároš, stb, ám előfordulnak ennél vadabb torzítások is, különösen a 1945-1949 közt Csehországba hurcoltak ott született gyermekeinél). Ehhez a beadványhoz nélkülözhetetlen egy korábbi közokirat (pl. szülők házassági anyakönyvi kivonata, vagy az apa esetleg nagyapa születési anyakönyvi kivonata). E nyomtatványba egyszerre van kérvényezve a kérvényező születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonata és a gyermekei születési anyakönyvi kivonata. Amennyiben az illető nőtlen és gyermektelen, úgy ezeket a részeket kihúzza/törli. Amennyiben a kérvényező ugyanott lett anyakönyvezve, ahol házasodott, illetve a gyermekei születtek, úgy egyetlen nyomtatvánnyal el tudja intézni a családnevük visszamagyarítását. Amennyiben azonban más – más helyen történt a születés, házasságkötés és a gyermekek születése, úgy ezt a nyomtatványt a nem kért részek kihúzásával/törlésével mindhárom anyakönyvi hivatalba el kell küldeni. Logikusan először a kérvényező születési anyakönyvi kivonatát, majd az alapján a házassági anyakönyvi kivonatát, végül a gyermekei okmányait tudja ezzel rendbe rakni. Akik Csehországban a kitelepítések idején születtek, de idehaza házasodtak, azok is kérhetik ez alapján a házassági anyakönyvi kivonatuk, majd a gyermekeik anyakönyvi kivonatának a helyreigazítását. (A Cseh jogrendbe is beemelték az EU jogszabályait, így csupán idő kérdése mikorra dolgozzuk ki az onnan kérvényezhető anyakönyvi kivonat név helyreigazítási kérelmét.) (letöltés: PDF-ben, illetve Word-fájlban)
  5. Az 5. beadványminta (melynek próbatesztje még folyamatban van) alapvetően nem az anyakönyvekről szóló jogszabály rendelkezésein nyugszik, hanem a családi és utónév használatról szóló törvény rendelkezésein (melybe az EU normákat aplikálták). Ennek értelmében az utónév megváltoztatásához engedély nem szükséges, ha az utónév szlovák megfelelőjének magyar nyelvre történő fordításáról van szó, valamint, ha a családnév megváltoztatásának lényege a családi név írásmódjának összhangba hozása a magyar helyesírással. Az ilyen esetekben az utónév vagy a családnév megváltoztatásához nem szükséges engedély, mert ez az anyakönyvben az érintett személynek, vagy törvényes képviselőjének az írásos nyilatkozata alapján történik meg. Ez a „formanyomtatvány” is gondol az illető kérvényező születési anyakönyvi kivonatára, házassági anyakönyvi kivonatára és a gyermekei születési anyakönyvi kivonatára, ám a nem kívánt részek törlendők vagy kihúzhatók. (letöltés: PDF-ben, illetve Word-fájlban)

LETÖLTÉS: A 10 dokumentumot zip-fájlba is becsomagoltuk. Az összes nyomtatványt egyszerre is letölthetjük ide kattintva.

Magyarázatként vegyünk egy bonyolultabb példát. Legyen adott egy özvegyasszony, aki a mai Szlovákia területén született, ment férjhez és akinek legyen a lánykori keresztneve csehül pl. Kateřina, családneve eltorzított formában rögzítve és szlovák nyelvű nőinévképzővel ellátva pl. Sabová, férejezett családneve pedig szlovák nyelvű nőinévképzővel ellátva szintén eltorzított formában rögzítve pl. Mésárošová.

Ez esetben ajánlott az 5. nyomtatvány beadásával kezdeni és kérni a születési családnevének az átírását a magyar helyesírás szerint Szabó, utóneve (keresztneve) átírását pedig Katalin alakra. Ez alapján az anyakönyvi hivatal köteles (lenne) a névmódosításnak nem számító bejegyzés első kiadott anyakönyvi kivonatát ingyenesen elküldeni.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az elküldésre kerülő anyakönyvi kivonatért némely anyakönyvi hivatal (véleményünk szerint törvénytelenül) elkéri az 5 € illetéket, mégpedig egy olyan utánvételes postai küldeményben, melyben sem az kifizetett illeték okáról, jogi megalapozottságáról nem található sem határozat, sem átvételi bizonylat. Több olyan illeték jogtalan beszedésével is találkoztunk, melyeket az adott önkormányzat sem a központi pénztárrendszerében nem regisztrál (személyes ügyintézés esetén maximum egy kézzel kiírt, a befizetés oka és jogosultsága feltüntetése nélkül kiállított, az előzetes ellenőrzést teljesen megkerülő készpénz átvételi igazolást ad ki) sem pedig a közigazgatási eljárást tanúsító eljárási határozat vagy döntés törvényes lehivatkozását tartalmazó iratot nem adja ki.

De térjünk vissza a példánkhoz.  Most már az adott hölgy neve Mésárošová Katalin, született Szabó. A férje nevét a 4-es kérvénnyel tudja intézni, amennyiben létezik olyan közokirat, amelyben a családnév még Mészáros alakban szerepel. Ha ilyen nincs, akkor a házassági anyakönyvi kivonatában kérheti a változtatást megint csak az 5-ös nyomtatvánnyal, hogy családnevüket jegyezzék be a magyar helyesírás szerint Mészáros alakban.

Egyszerűbb az eljárás, amennyiben a családnév csupán a szlovák nyelvű nőinévképzővel van ellátva, de egyébként rendben van beírva (pl. Polgárová).

Ez esetben a hölgy kéri a születési anyakönyvi kivonatában az 1. beadványminta alapján a neve „ovátalanítását” (pl. Polgárovából Polgárra). Ha a keresztneve 1993 előtt lett bejegyezve és nem a név magyar megfelelője került beírásra, úgy az 1. beadványmintához a 2. beadványmintát is csatolja (tehát pl. Polgárovából Polgárra és Zuzanából Zsuzsannára kéri kiállítani a születési anyakönyvi kivonatát s mindkét nyomtatványban a kívánt nevet tünteti fel).

A 2. beadványmintát az a 1993 előtt bejegyzett férfi is igénybe veheti, akinek a keresztneve nem magyarul került bejegyzésre a születési anyakönyvi kivonatába (pl. Ladislav átíratása Lászlóra).

A 3. nyomtatvánnyal a házassági anyakönyvi kivonatban a férjezett asszonyok szlovák nyelvű nőinévképzővel ellátott felvett családnevét lehet „ovátalanítani”.

Az a fiatal, aki 1993 után születettként nem magyar keresztnevet kapott szintén az 5. nyomtatvánnyal kérheti annak magyar megfelelőjére történő névátírtatását, amennyiben már elérte nagykorúságát.

A civilszervezetek ezen kezdeményezésükkel is azt üzenik; aki magyar, éljen nyelvhasználati jogával; magyar névvel, magyarként, magyarul!

Polgár Hajnalka, a Magyar Polgári Kör alelnöke


Melléklet:
Az illetékekről szóló jogszabály érintett részei: http://www.torvenytar.sk/zakon-495

A Tt. 145/1995. számú A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL szóló törvénye vonatkozó részei:

2. tétel
b) Anyakönyvi kivonat vagy az anyakönyvi hivatal vagy speciális anyakönyvi hivatal által kiállított írásbeli igazolás elkészítése, kivéve az első hivatalos kivonatot születési anyakönyvből, házassági anyakönyvből és halotti anyakönyvből - 5 euró

Megjegyzések
2. A jelen tétel b) pontja szerinti illetéket nem szedik be a születési anyakönyvből, házassági anyakönyvből, halotti anyakönyvből készített hivatalos kivonat kiállításáért, ha arra hivatali kötelességből elvégzett hibás adat javítása után kerül sor

19. tétel
Változtatás
a) pejoratív vagy nem személynév utónév vagy pejoratív családi név megváltoztatása - 3 euró
b) kiskorú gyermekek családi nevének megváltoztatása - 33 euró
c) utónév vagy családi név megváltoztatása egyéb esetben - 100 euró

Mentesítés

1. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának családi és utónévről szóló, többször módosított, 300/1993. sz. törvényének 7. §-a 1. és 2. bek. szerinti családi vagy utónév-változtatás.

2. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül az a családi vagy utónév-változtatás, melyre az anyakönyvbe történt helytelen vagy nem teljes bejegyzés miatt kerül sor.

Megjegyzések

1. A házastársak és kiskorú gyermekeik családi nevének, vagy a szülő és kiskorú gyermekei családi nevének közös családi névre történő megváltoztatásáért egy illetéket kell beszedni.

2. A jelen tétel a) pontja szerinti illetéket kell beszedni a gyámságba helyezett gyermek családi neve megváltoztatásának engedélyezéséért annak a személynek a családi nevére, akire a gyermeket rábízták, a nevelőszülők közös családi nevére vagy saját gyermekeik egyezményes családi nevére, ha a személyek, akikre a gyermeket rábízták vagy a nevelőszülők a nagyszülők vagy a kiskorú gyermekek szüleinek testvérei.

3. Ugyanazon szülő több kiskorú gyermeke családi nevének megváltoztatásáért csak egy illetéket kell beszedni.

4. A jelen tétel szerinti illetéket csak a cselekmény végrehajtása után kell beszedni.